პირადი კაბინეტი

    რეგისტაცია
    პაროლის აღდგენა
რეგისტრაციაწესები და პირობები

1)      ჩაინა2მი-ს ვალდებულება

ა) „ჩაინა2მი“ ვალდებულია გონივრულ ვადაში მოახდინოს მისი ჩინეთის საწყობში მისული ამანათის ტრანსპორტირება თბილისამდე

ბ)“ჩაინა2მი“ ვალდებულია აუნაზღაუროს კლიენტს საწყობში მისული და შემდგომ დაკარგული ამანათის საფასური (ინვოისზე და შესაბამისი დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით) გარდა მე-2-ე პუნქტში ნახსენები პირობებისა

2)      „ჩინა2მი“ პასუხისმგებლობას იხსნის

ა) ფორსმაჟორული სიტუაციების გამო(სტიქიური უბედურებების , კატასტროფების , საომარი მოქმედებიბის და ა.შ) ტრანსპორტირების დაგვიანებაზე ან ამანათის დაკარგვაზე

ბ)ამანათზე რომელშიც არის შემდეგი პროდუქტები მათ ტრანსპორტირებაზე:

ნარკოტიკული ნივთიერება ან ნარკოტიკული ნივთიერების შემცველი მცენარე

მოქმედი კუპიურა ან მონეტა 

ფასიანი ქაღალდები

ფეთქებადი და აალებადი ნივთიერებები

სითხე

ფხვნილისებრი ნივთიერებები

3)      კლიენტი ვალდებულია

ა) დროულად დაადეკლარიროს მისი ამანათი „ჩაინა2მი“-ს საიტზე.

ბ) თუ ამანათს არ ეკუთნის განბაჟება(მისი ღირებულება არ ცდება 300 ლარს) მაგრამ კლიენტს მაინც სურს, გამოწერის თანავე აცნობოს „ჩინა2მი“-ს რომ სურს განბაჟება და მიაწოდოს საჭირო დოკუმენტაცია.

გ)ამანათის განბაჟების შემთხვევაში 30 კალენდარული დღის განმავლობაში გადაიხადოს ბაჟი (საბაჟო დეკლარაციის დამზადების საფასურია 10 ლარი)


ვეთანხმები    

მოცულობითი წონა